Hoạt động lãnh đạo

Hiệp hội Du lịch tỉnh Long An ra thông cáo báo chí về kết quả chương trình Đại hội

Đại hội lần này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, hướng đến việc kiện toàn bộ máy và tổ chức, định hướng hoạt động của Hiệp hội trong giai đoạn 5 năm sắp tới.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN