Điều lệ tham gia

Quy định về Hội viên của Hiệp hội du lịch Long An

1. Hội viên chính thức:

Cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh hoạt động kinh doanh hợp pháp trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn gia nhập Hiệp hội, đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

Người được cử thay mặt hội viên tham gia Hiệp hội phải là người đại diện có thẩm quyền của hội viên trong đơn vị có tư cách pháp nhân. Trường hợp người được cử tham gia Hiệp hội nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác, thì hội viên là tổ chức phải cử người đại diện có thẩm quyền thay thế.

2. Hội viên liên kết:

Các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan trực tiếp đến kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch, tự nguyện tham gia Hiệp hội, có đóng góp cho Hiệp hội nhưng chưa đủ điều kiện hoặc chưa có nguyện vọng trở thành hội viên chính thức. 

3. Hội viên danh dự:

Công dân, các nhà quản lý, nhà khoa học, kỹ thuật và tổ chức, pháp nhân có công lao đối với sự nghiệp phát triển Ngành nói chung và Hiệp hội nói riêng được BCH Hiệp hội mời làm Hội viên danh dự.

---------------

Điều kiện trở thành hội viên của Hiệp hội du lịch Long An.

Các tổ chức và cá nhân tự nguyện có đơn đăng ký tham gia Hiệp hội, được Ban Chấp hành Hiệp hội công nhận.   

----------------

Hồ sơ gồm có:

a) Đơn xin gia nhập Hiệp hội (theo mẫu)

b) Tờ khai hội viên (theo mẫu)

c) Bản sao Quyết định thành lập, bản sao Giấy phép kinh doanh

Ban Chấp hành ra thông báo công nhận hội viên sau 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN