Ban chấp hành

Hiệp hội Du lịch Long An được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, bình đẳng, tự bảo đảm về kinh phí hoạt động thường xuyên và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội

1.  Đại hội toàn thể hội viên (hoặc Đại hội Đại biểu).
2.  Ban chấp hành.  
3.  Ban Kiểm tra của Hiệp hội.
4.  Ban Thường trực Hiệp hội.
5.  Các Ban chuyên môn.
6.  Các Chi hội trực thuộc.
7.  Các Chi hội chuyên ngành Du lịch.
8.  Các đơn vị trực thuộc Hiệp hội.

Cơ quan ban chấp hành của Hiệp hội

1. Chủ tịch Hiệp hội

 

2. Các phó Chủ tịch Hiệp hội

3. Tổng thư ký Hiệp hội

4. Các thư ký Hiệp hội
 

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN