Giới thiệu hiệp hội

Hiệp hội Du lịch Long An là một tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp và công dân hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch.

Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật về kinh doanh dịch vụ, tạo bình ổn thị trường, nâng cao giá trị chất lượng, sản phẩm du lịch và khả năng cạnh tranh; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên. 

Hiệp hội Du lịch Long An hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh, theo quy định pháp luật. Hiệp hội Du lịch Long An chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An theo ủy quyền của UBND tỉnh.

Hiệp hội Du lịch Long An có nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục để hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển ngành Du lịch Việt Nam. 

Tham gia xúc tiến du lịch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, danh lam thắng cảnh, con người, truyền thống văn hoá và lịch sử Long An với cả nước và bạn bè quốc tế; xây dựng chiến lược phát triển ngành Du lịch tỉnh nhà khi được yêu cầu. 

Đại diện cho hội viên kiến nghị với cơ quan quản lý về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện phát triển ngành Du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của Ngành và của hội viên theo thẩm quyền của Hiệp hội; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Động viên sự nhiệt tình và khả năng sáng tạo của hội viên; hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động, kinh doanh du lịch trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến; đoàn kết giúp đỡ nhau vượt khó.

Hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức và hội viên của Hiệp hội; cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường, công nghệ, chuyển đổi số, marketing truyền thông,… liên quan đến du lịch để hội viên tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả và phát triển bền vững.

Phối hợp với các tổ chức liên quan trong nước nhằm thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội.

Hiệp hội Du lịch Long An có chức năng tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các hội viên để nâng cao chất lượng hoạt động du lịch.

Tham gia các hoạt động xúc tiến, kết nối cung – cầu và phát triển du lịch.

Tổ chức các hoạt động đào tạo, dịch vụ, tư vấn và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Nghiên cứu, tham gia góp ý, đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan nhà nước liên quan về những chính sách, luật pháp để phát triển ngành du lịch. 

Phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng và phát triển các mối quan hệ của Hiệp hội với các tổ chức, cá nhân trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, uy tín và vị thế của Hiệp hội.

Xuất bản tập san, các ấn phẩm và các tài liệu tuyên truyền, quảng bá du lịch, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của ngành Du lịch về xây dựng, phát triển du lịch, phổ biến kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

quyetdinh-1665153810.jpg
Quyết định thành lập Hiệp hội du lịch Long An do UBND tỉnh Long An ký ngày 05/10/2022.
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN